Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług konsultacji prawnych i obywatelskichw punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej zlokalizowanych w powiecie radomszczańskim. W punktach można również uzyskać pomoc w zakresie nieodpłatnej mediacji.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy należy umówić się za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Radomsku pod numerem telefonu: 44 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Dodatkowo na stronie np.ms.gov.pl znajduje się zakładka „ZAPISZ SIĘ NA PORADĘ”

NIE CZEKAJ !  SKORZYSTAJ Z POMOCY !

____________________________________________________________________

Informacja

03‑01‑2022 13:30:00

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna, od dnia 16 maja 2020 r., obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich,
 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Umawianie terminów wizyt:

Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń jest Pani Kamila Kowalska – pracownik Wydziału Organizacyjnego – pokój 118B (I piętro).

Zapisy online: https://np.ms.gov.pl

 

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2024 roku.

Punkt nr 1 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się w następującej lokalizacji:

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00 – czynny:
  poniedziałek w godzinach: 7:30 - 11:30, (nieodpłatna mediacja)
  wtorek w godzinach: 7:30 - 11:30,
  środa w godzinach: 7:30 - 11:30,
  czwartek w godzinach: 7:30 - 11:30,
  piątek w godzinach: 7:30 - 11:30.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

Punkt nr 2 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się w następującej lokalizacji:

 • w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00 – czynny:
  poniedziałek w godzinach: 11:30 - 15:30,
  wtorek w godzinach: 11:30 - 15:30,
  środa w godzinach: 11:30 - 15:30,
  czwartek w godzinach: 11:30 - 15:30,
  piątek w godzinach: 11:30 - 15:30.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Punkt nr 3 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych, 97-515 Masłowice, Strzelce Małe 33, czynny:
  poniedziałek: godz. 8:00 – 12:00,

   
 • w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1, czynny:
  wtorek: godz. 8:00 – 12:00,

   
 • w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie, 97-532 Żytno, ul. Ogrodowa 16, czynny:
  środa: godz. 8:00 – 12:00,

   
 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich, 97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, czynny:
  czwartek: godz. 8:00 – 12:00,

   
 • w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie, 97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 9A, czynny:
  piątek: godz. 8:00 – 12:00,

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 4 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

 • w budynku Świetlicy Wiejskiej w Brudzicach, 97-565 Lgota Wielka, Brudzice ul. Radomszczańska 1A, czynny:
  poniedziałek: godz. 15:00 – 19:00,

   
 • w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu, 97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15, czynny:
  wtorek: godz. 8:00 – 12:00,

   
 • w budynku Urzędu Gminy Gidle, 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, czynny:
  środa: godz. 8:00 – 12:00,

   
 • w budynku Urzędu Gminy Ładzice, 97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, czynny:
  czwartek: godz. 8:00 – 12:00,

   
 • w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, czynny:
  piątek: godz. 8:00 – 12:00,

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”,  42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

W każdym z wyżej wymienionych punktów pomocy można skorzystać z usług nieodpłatnej mediacji

 

Linki do informacji Zespołu Promocji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej: 
https://radomszczanski.pl/strona-3344-nieodplatna_pomoc_prawna.html

https://www.facebook.com/radomszczanski/photos/a.213820578774875/2111760145647566/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacje o systemie nieodpłatnej pomocy

23‑02‑2022 08:59:35
Dokumenty:
Plik docx Informacje o zasadach i zakresie uzielania NPP, NPO, NM.docx
23‑02‑2022 09:00:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Informacje dot. pomocy DE MINIMIS.docx
23‑02‑2022 09:00:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających.docx
23‑02‑2022 09:00:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMATORY

28‑02‑2022 12:05:51
Dokumenty:
Plik docx Informator - język polski.docx
28‑02‑2022 12:07:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Інформатор – ураїньською.docx
28‑02‑2022 12:07:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH
04‑10‑2022 10:19:04

 

Informacja na temat zasad i trybu procedury pozasądowego rozwiązywania sporów prowadzonej przez Inspekcję Handlową.

      Procedura pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego między konsumentem a przedsiębiorcą ma na celu doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu. Praktyka pokazuje, iż jest to działanie niezwykle skuteczne, które wspiera dochodzenie praw konsumenckich.
     Podstawą wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej (tj. zakończony proces reklamacyjny z odpowiedzią negatywną). Wniosek ten należy wnieść do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, na terenie którego prowadzi działalność przedsiębiorca.
     Przywołany wniosek jako druk do pobrania znajduje się na stronie internetowej właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, w przypadku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi – www.wiih.lodz.pl - wniosek do pobrania TUTAJ

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kamila Kowalska , w dniu:  05‑01‑2016 14:10:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  05‑01‑2016 14:10:50
Data ostatniej aktualizacji:
04‑01‑2024 10:36:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie