Biuro Rzeczy Znalezionych


Adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
I piętro, pokój 118B, numer telefonu 44 685 89 25

Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

  1. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych,
  2. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,
  3. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych.

Rzeczą znalezioną jest rzecz porzucona bez zamiaru wyzbycia się własności, na przykład którą właściciel zgubił, utracił bez zamiaru wyzbycia się własności. Nie są natomiast rzeczy wyrzucone.

Właściwym do przyjmowania zawiadomień o znalezieniu rzeczy na terenie powiatu radomszczańskiego lub znalezionych przez osobę mieszkającą na terenie powiatu radomszczańskiego jest Starosta Radomszczański - Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

Informacje o rzeczach znalezionych (wezwania, ogłoszenia) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomsku, na tablicy w siedzibie Starostwa, a jeśli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych zamieszcza się również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim. Informacje można również uzyskać w  Biurze Rzeczy Znalezionych.

Co zrobić z rzeczą znalezioną ? Podstawowe informacje.

Do najbliższej jednostki Policji oddajemy jedynie dowód osobisty, paszport oraz rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia jak na przykład broń, amunicję, materiały wybuchowe. W sytuacji kiedy oddanie tych rzecz wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia wystarczy, że powiadomimy o miejscu, w którym te rzeczy się znajdują. Pozostałe przedmioty, jeżeli nie znamy ich właściciela powinny trafić do starosty-biura rzeczy znaleziony, a w przypadku, kiedy zostały znalezione w miejscu użyteczności publicznej, na przykład w galerii handlowej, na dworcu, w autobusie czy pociągu, powinny trafić do właściwego zarządcy obiektu.

W powiecie radomszczańskim znalezione przedmioty odnosimy do Starostwa Powiatowego w Radomsku - Biura Rzeczy Znalezionych.

Apelujemy, aby nie traktować znalezionych rzeczy jako niczyich. Portfel z pieniędzmi i dokumentami na pewno ma swojego właściciela. Każdy kto zgubił jakąś rzecz liczy, że znajdzie się uczciwa osoba, która odda tą rzecz.

Znana jest osoba uprawniona do odbioru rzeczy oraz jej miejsce pobytu
Kto znalazł rzecz należącą do znanej mu osoby oraz zna jej miejsce pobytu niezwłocznie zawiadamia ją o tym fakcie i wzywa do jej odbioru.

Nie jest znana osoba uprawniona do odbioru rzeczy lub jej miejsce pobytu
Kto znalazł rzecz i nie wie kto jest jej właścicielem lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o tym starostę.

Rzeczy wymagające pozwolenia, dowód osobisty, paszport
Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce Policji. Pamiętajmy, że w sytuacji kiedy oddanie tych rzecz wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia wystarczy, że powiadomimy o miejscu, w którym te rzeczy się znajdują.

Miejsca publiczne
W przypadku znalezienia rzeczy w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności, środku transportu publicznego, na przykład w galerii handlowej, na dworcu, w autobusie, w pociągu oddajemy rzecz właściwemu zarządcy. Zarządca ma obowiązek przechować ją 3 dni, a potem przekazać staroście, chyba, że w tym terminie zgłosiła się osoba uprawniona do jej odbioru.

Cudze pomieszczenie
W przypadku znalezienia rzeczy w cudzym pomieszczeniu niezwłocznie zawiadamiamy o tym osobę zajmującą pomieszczenie i na żądanie tej osoby oddajemy jej rzecz na przechowanie. Jeśli osoba zajmująca pomieszczenie nie zna osoby uprawnionej do odbioru rzeczy lub jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę.

Rzeczy i dokumenty wojskowe
Kto znalazł rzecz, której cechy zewnętrzne lub umieszczone na niej znaki szczególne wskazują, że stanowi ona sprzęt lub ekwipunek wojskowy,oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania, oddaje rzecz lub dokument niezwłocznie właściwemu staroście.

Papiery wartościowe, kosztowności, pieniądze, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej  

Kto znalazł pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności takie jak złoto platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamienie szlachetne, perły, koral lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej niezwłocznie oddaje rzecz staroście, chyba że znalezione zostały jednie pieniądze, a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty (obliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem).

Kto znalazł pieniądze, których kwota nie przekracza 100 złotych, nie oddaje ich właściwemu staroście.
Jeśli rzecz będzie warta mniej niż 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej  starosta będzie mógł odmówić jej przyjęcia na przechowanie. Możesz wtedy postąpić z rzeczą według swojego uznania.

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

1) rzeczy, które nie przedstawiają żadnej wartości lub o wartości szacunkowej nie przekraczającej 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

2) rzeczy, co do których istnieje domniemanie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się ich własności,

3) rzeczy, które nie zostały znalezione na terenie powiatu radomszczańskiego lub przez osobę mieszkającą na terenie powiatu radomszczańskiego,

4) rzeczy znalezionych w budynkach publicznych, lub innych pomieszczeniach otwartych dla  publiczności, a także w środkach transportu publicznego do upływu 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę,

5) rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicja, materiały wybuchowe,

6) dowodów osobistych, paszportów,

7) pieniędzy, jeśli jedynie one zostały znalezione, a ich kwota nie przekracza 100 złotych lub równowartości tej kwoty (obliczanej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym dniem),

8) rzeczy, które stanowią dowód rzeczowy w sprawie.

Biuro po otrzymaniu znalezionej rzeczy podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela, osoby uprawnionej do odbioru rzeczy. Jeżeli jest możliwość jego ustalenia otrzymuje on stosowne wezwanie i jeżeli nie zgłosi się po odbiór utraconej rzeczy, w takim przypadku przedmiot jest przechowywany w Biurze przez okres jednego roku od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli właściciel przedmiotu złożonego w Biurze jest nieznany, urzędnicy mają obowiązek przechowywania zguby przez okres dwóch lat od dnia jej znalezienia.

W niektórych przypadkach właścicielem przedmiotu może stać się także jego znalazca. W przypadku gdy rzecz znaleziona nie została odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru, w terminie określonym w art. 187 Kodeksu cywilnego (w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia), właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat. Wydanie rzeczy następuje po uiszczeniu kosztów przechowania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, oraz poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

Znaleźne
Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeśli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Nagroda
W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda (rodzaje, wysokość, warunki i tryb przyznawania nagród określa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w drodze rozporządzenia).

Odbiór rzeczy przez osobę uprawnioną do odbioru

Osoby, które znajdą na wykazie zagubione przez siebie przedmioty mogą je odebrać pod  warunkiem dokładnego określenia ich wyglądu i podania cech charakterystycznych, dowodów świadczących, że przedmioty są ich własnością oraz uiszczeniu kosztów przechowania, utrzymania rzeczy w należytym stanie, poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

 

Plik docx Klauzula informacyjna
15‑11‑2023 10:17:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Zgoda
29‑12‑2023 13:32:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
23KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych
11‑10‑2023 15:27:37
ONIV.1314.2.2023 z dnia 10 października 2023 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
190KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionych
24‑01‑2023 15:30:24
ONIV.1314.1.2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
53KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
18KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
47KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wykaz rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych

06‑02‑2024 09:55:55

1. PIENIĄDZE - PLN

2. PORTMONETKA Z GOTÓWKĄ W PLN

3. Telefon komórkowy marki Nokia.

4.Brelok z napisem i klucze.

 

 

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Kamila Kowalska
email: organizacyjny4@radomszczanski.pl tel.:44 6858925
, w dniu:  03‑10‑2017 09:53:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  03‑10‑2017 09:53:21
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2024 13:39:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie