Informacja o ochronie danych osobowych


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZTWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W RADOMSKU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1, dalej, jako „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zależności od określonych przepisami prawa zadań jest:
 1. Starosta Radomszczański,
 2. Powiat Radomszczański,
 3. Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.
 1. Kontakt z Administratorem: ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44/6834509,
  email. starostwo@radomszczanski.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Radomsku jest Ewelina Garwolska. Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Tomasz Kornacki.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratorów: iod@radomszczanski.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 1. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.1 lit e RODO);
 3. realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

W szczególnych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów, gwarantujące wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń zgodnych z RODO, w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT dla Starostwa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania swoich danych osobowych;
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  6. żądania przeniesienia swoich danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Inne dane osobowe (np. e-mail, nr telefonu) niewymagane przepisami prawa, są podawane dobrowolnie. Brak ich podania skutkować może m. in. ograniczeniem form kontaktu.
   
Informacja wytworzona przez:
Ewelina Garwolska , w dniu:  20‑05‑2019 09:29:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Ciupiński
email: avk@radomszczanski.pl
, w dniu:  22‑11‑2016 09:29:24
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2023 11:43:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie