Skargi i wnioski


Rozpatrywanie skarg i wniosków


Przedmiot skargi i wniosku

przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw,

przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności,

o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna,

skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą,

od postępowań w sprawie skarg i wniosków nie są pobierane żadne opłaty.

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek ?

skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu,

w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy,

skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku ?

skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,

o każdym przypadku niezałatwienia skargi w wyżej określonym terminie, organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia,

w razie niemożności załatwienia wniosku w wyżej określonym terminie organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku,

jeżeli skarga została skierowana do niewłaściwego organu, organ ten ustala organ właściwy do jej rozpatrzenia i niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni, przekazuje mu skargę, zawiadamiając o tym skarżącego, albo wskazuje mu właściwy organ,

jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Radomsku

Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Starostwa Powiatowego w Radomsku podlegają ewidencji w centralnym rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Wydział Organizacyjny.

Koordynatorem rozpatrywania skarg i wniosków jest Sekretarz Powiatu.

Komórką organizacyjną wyznaczoną do przyjmowania skarg i wniosków jest:

Wydział Organizacyjny-  Biuro Obsługi Klienta znajdujące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44/6834509.

Starosta i Wicestarosta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek, w godzinach 13.00–16.30.
Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym. Istnieje możliwość zapisu telefonicznego pod numerem: 44/6828409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@radomszczanski.pl

Przy Radzie Powiatu Radomszczańskiego działa Komisja skarg, wniosków i petycji. Zadaniem Komisji jest analizowanie i opiniowanie skierowanych do Rady Powiatu Radomszczańskiego skarg na działalność Starosty, Zarządu Powiatu i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli.
Obsługą zajmuje się Biuro Rady Powiatu, tel. 44/6851332

Przewodniczący Rady Powiatu Radomszczańskiego przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek, w godzinach 15.00 – 16.00. Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym w godzinach 14.30-15.30. Istnieje możliwość zapisu telefonicznego pod numerem: 44/6851332 lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej: rada@radomszczanski.pl

Gdzie złożyć skargę, wniosek ?

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

pisemnie za pośrednictwem poczty na adres:

Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko lub

osobiście

Biuro Obsługi Klienta- parter
Starostwo Powiatowe w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

za pomocą faksu 44/6834335

poczty elektronicznej e-mali: starostwo@radomszczanski.pl

elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /sradomsko/SkrytkaESP;

ustnie do protokołu.


Podstawa prawna:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Statut Powiatu Radomszczańskiego

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomsku.

Na mocy art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kamila Kowalska , w dniu:  29‑04‑2014 09:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  29‑04‑2014 09:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2023 07:46:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie