Komunikaty i ogłoszenia


Plik pdf Zawiadomienie geodety
15‑05‑2024 14:54:16
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m.in. na działce 66, obręb 4, m.  Kamieńsk, w dniu 13.06.2024 r. o godzinie 900.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
887KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie geodety
15‑05‑2024 14:49:46
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych, które będą prowadzone m.in. na działce 289, obręb Borowiecko, gmina Dobryszyce, w dniu 12.06.2024 r. o godzinie 1100.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
821KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie geodety
15‑05‑2024 14:24:22
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych dla Pana Tadeusza Skiba, które będą prowadzone m.in. na działce 224, 225, 342, 472, obręb Mosty, gmina Żytno, w dniu 27.05.2024 r. o godzinie 900.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego
09‑05‑2024 14:00:07

Starosta Radomszczański informuje o zamiarze wszczęcia, że na wniosek  inwestora, postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Gomunice w obrębie 0005_ Kletnia przy ulicy Spacerowej, oznaczona numerem działki 404 o powierzchni 0,15 ha. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, wpisana jest, jako władanie samoistne. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości następuje celem realizacji inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
199KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego
09‑05‑2024 13:55:33

Starosta Radomszczański informuje o zamiarze wszczęcia na wniosek  inwestora,  postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Gidle w obrębie 0016_ Stanisławice, oznaczona numerem działki 229 o powierzchni 3,18 ha. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, wpisana jest, jako władanie samoistne. Ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości następuje celem realizacji inwestycji celu publicznego pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego – linii napowietrznej nN wraz ze słupami oświetleniowymi (do 24 sztuk).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
198KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
08‑05‑2024 15:05:41

Starosta Radomszczański zawiadamia, że z dniem 8 maja 2024 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Przedbórz zajętą pod drogę publiczną (ul. Stodolniana), położoną w obrębie 0006 miasta Przedborza, oznaczoną numerem działki 240/2 o powierzchni 0,0005 ha, dla której brak jest założonej księgi wieczystej. W związku z powyższym stwierdzono, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
253KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
08‑05‑2024 15:03:13

Starosta Radomszczański zawiadamia, że z dniem 8 maja 2024 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne dotyczące ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Przedbórz zajętą pod drogę publiczną (ul. Stodolniana), położoną w obrębie 0006 miasta Przedborza, oznaczoną numerem działki 182/1 o powierzchni 0,0009 ha, dla której brak jest założonej księgi wieczystej. W związku z powyższym stwierdzono, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
251KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OBWIESZCZENIE
08‑05‑2024 11:10:58

Obwieszczenie z dnia 24.04.2024 r. znak: WP.ZUZ.4210.2.2024.AD

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie  art.  401 ust. 3, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.) w związku z  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia,  że zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń  wodnych polegających na budowie wylotów kolektorów deszczowych do rowu drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 785 oraz do rowu drogowego przy drodze powiatowej nr 3907E, budowę  wylotów przykanalików wpustów deszczowych do rowów drogowych, budowę  wylotów ścieków skarpowych do rowów drogowych i rowu melioracyjnego R-L, budowę  wylotów drenażu odwadniającego płyty przejściowe do rowów drogowych, budowę  rowów drogowych chłonno-odparowujących, przebudowę  odcinków istniejących rowów drogowych przy drodze wojewódzkiej nr 785 i drodze powiatowej nr 3907E (zmiana parametrów oraz odcinkowe przykrycie rowów przekrojem zamkniętym - przepusty pod zjazdami - z wylotami do projektowanego rowu  drogowego), przebudowę  odcinków rowów melioracyjnych, likwidację  odcinków istniejących rowów drogowych przy drodze wojewódzkiej nr 785 i drodze powiatowej nr 3907E, likwidację  oraz rozbiórkę  istniejących i budowę  nowych przepustów pod drogą  wojewódzką  nr 785, budowę  wylotów drenażu odwadniającego płyty przejściowe przepustów oraz usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rowów drogowych oraz do ziemi - poprzez rowy chłonno-odparowujące (obręb Silnica i Polichno,  gm. Żytno,  pow.  radomszczański)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

06‑05‑2024 13:56:14

Starosta Radomszczański zawiadamia, że na wniosek inwestora, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w imieniu której działa Pełnomocnik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości objętej KW nr PT1R/00020623/6, oznaczonej jako działka 153 o powierzchni 0,2020 ha, położonej w Radomsku, w obrębie 0031_Radomsko przy ulicy Owocowej 91, celem realizacji inwestycji celu publicznego, określonej w Decyzji Prezydenta Miasta Radomska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN125 SDR17,6 m.in. na części przedmiotowej działki.

Dokumenty:
Plik pdf Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - obr. 0031, dz. 153, o pow. 0,2020 ha.pdf
06‑05‑2024 13:58:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
194KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf mapa z zaznaczonym przebiegiem infrastruktury gazowej.pdf
06‑05‑2024 13:58:07
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja Starosty Radomszczańskiego
19‑04‑2024 15:09:10

Starosta Radomszczański zawiadamia, że na wniosek Towerlink Poland Sp. z o.o. wniesiony do Starosty Radomszczańskiego w dniu 15 kwietnia 2024 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę instalacji radiokomunikacyjnej wraz z antenowymi konstrukcjami wsporczymi, osprzętem i urządzeniami zasilającymi o nr BT35849 w miejscowości Radomsko ul. Jagiellońska 36, dz. nr. ewid. 182/4, obręb 0033, jednostka ewid. Miasto Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
140KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 136 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 14
Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Ryszka tel.:446858912 , w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  28‑04‑2014 15:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2024 14:56:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie