Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomsku

 

Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://radomszczanski.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 23.12.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.06.2024 r.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Radomsku jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia 23.12.2020. Dokument sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 13.06.2024 r.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gawron, Koordynator ds. dostępności, e-mail: gospodarczy@radomszczanski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 683 41 02. Koordynator przyjmuje także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Radomsku przykłada szczególną wagę do zapewnienia jak najlepszej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W budynku usunięto bariery architektoniczne i wprowadzono szereg udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking: przed wejściem do budynku oraz z tyłu za budynkiem znajduje się bezpłatny parking. Liczba miejsc parkingowych 98, z tego 69 miejsc znajduje się przed budynkiem, w tym 3 miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami oraz 29 miejsc z tyłu budynku. Miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych znajdują się bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku. Są oznaczone na niebiesko. Jest możliwość wejścia z poziomu ulicy. Od miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych do wejścia do budynku odległość wynosi ok.16 metrów (poruszając się podjazdem przeznaczonym dla osób na wózkach inwalidzkich). Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą pojazdu.

Pies asystujący: Zapewnia się możliwość wejścia do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i ważnym zaświadczeniu o szczepieniu. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście główne do budynku: wyposażone jest w specjalny podjazd wraz z rampą w postaci barierek ułatwiających poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Do wejścia głównego prowadzą też schody, liczba stopni 2. Przy podjeździe, po prawej stronie od wejścia do budynku, znajduje się stojak na rowery. Po prawej stronie wejścia głównego na wysokości 96 cm od podłoża znajduje się zewnętrzny element przywoławczy. Nad drzwiami wejściowymi został zamontowany nadajnik do aplikacji YourWay, powiadamiającej klienta na urządzenia mobilne o tym gdzie znajduje się na terenie urzędu. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Są przezroczyste i oznaczone kontrastowo żółtymi pasami naklejonymi na drzwi na dwóch wysokościach. Drzwi mają 1 metr szerokości. Zaraz za nimi w odległości ok. 150 centymetrów są drugie przezroczyste drzwi o szerokości 1 metra, oznaczone kontrastowo żółtymi pasami naklejonymi na drzwi na dwóch wysokościach.

Przestrzeń za wejściem: na parterze, po prawej stronie jest czytelna, w kontrastowych kolorach tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w Starostwie. Po lewej stronie, na ścianie znajduje się defibrylator. Na podłodze są zamontowane pola uwagi, pasy naprowadzające. Na wprost znajduje się oznaczone Biuro Obsługi Klienta. Tutaj możesz skorzystać z pomocy pracowników Biura Obsługi Klienta. Blat nie jest obniżony, ale przy wejściu, po lewej stronie dostępny jest stolik do wypełniania dokumentów.

Pętla indukcyjna (na parterze oraz w Wydziale Geodezji pokój 220 na drugim piętrze) i bezpłatna usługa wideotłumacza dla osób głuchych: znajdują się w Biurze Obsługi Klienta. Nie trzeba się wcześniej umawiać. O potrzebie wystarczy poinformować obecnego na miejscu pracownika, a po chwili usługa zostanie uruchomiona. Usługa jest świadczona w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godzinach od 8:00 do 15:30,w czwartek od 8:00 do 16:30

W wyjątkowych przypadkach obsługa osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, odbywa się na parterze budynku w Biurze Obsługi Klienta lub w Referacie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej pokój numer 22 i 23.

Jeśli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Pracownik z danej komórki organizacyjnej udaje się na parter budynku w celu kompleksowego obsłużenia klienta.

Ciągi poziome: pomieszczenia znajdują się na pięciu poziomach: parter, 1, 2, 3, 4 piętro. Korytarze mają szerokość ok. 150 centymetrów i nie mają różnicy poziomów. Na każdym poziomie, wchodząc do windy, po lewej stronie, na ścianie na wysokości 100 cm od powierzchni podłogi znajdują się tablice tyflograficzne informujące o rozkładzie pomieszczeń oraz o dostępnej aplikacji YourWay, powiadamiającej klienta na urządzenia mobilne o tym gdzie znajduje się na terenie urzędu. Na 4 piętrze, przy klatkach schodowych, zamontowane są 2 ratunkowe krzesła ewakuacyjne. Na korytarzach znajdują się pola uwagi. Pomieszczenia są oznakowane, w tym również alfabetem Braille’a.

Ciągi pionowe: możesz dostać się na poszczególne kondygnacje za pomocą schodów lub skorzystać z windy. Winda znajduje się w budynku. Jeśli chcesz skorzystać z windy kieruj się na prawo od wejścia głównego. Zaraz po prawej stronie jest winda umożliwiająca poruszanie miedzy piętrami. Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 120 centymetrów. Panel zewnętrzny służy przywołaniu windy i jest po prawej stronie drzwi, na wysokości ok. 94 centymetrów. Panel wewnętrzny służy do wyboru kondygnacji i wchodząc do kabiny jest po prawej stronie. W windzie są komunikaty głosowe.

Schody: głębokość stopnia ok. 27, 5 centymetra, wysokość stopnia ok.18 centymetrów, szerokość stopnia ok. 119 centymetrów. Schody na pierwszym i ostatnim stopniu są oznaczone nakładkami antypoślizgowymi w kontrastowym kolorze. Poręcze schodów mają nakładki z alfabetem Braille’a.

Łazienka: na parterze budynku znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaraz za wejściem głównym skieruj się w prawo i po lewej stronie korytarza znajduje się oznaczona toaleta. Nie ma przeszkód w postaci schodów, progów, aby się do niej dostać. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów. Na ścianie zamontowane są poręcze oraz wewnętrzny element przywoławczy (alarmowy).

W Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oraz na stronie powiatu są dostępne informacje o działalności Starostwa, w tym nagranie w polskim języku migowym oraz informacje w tekście łatwym do czytania (w formacie PDF)  i informacja o rozkładzie pomieszczeń - czytelna tablica umieszczona na parterze holu budynku po prawej stronie wejścia. Rozkład pomieszczeń w wersji elektronicznej znajduje się także na stronie internetowej: https://radomszczanski.pl/strona-3753-informacja_na_temat_rozkladu.html.

Udostępniona jest usługa na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, która daje możliwość załatwiania spraw administracyjnych (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Adres skrytki na ePUAP to: /sradomsko/SkrytkaESP

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Snochowska , w dniu:  13‑02‑2024 11:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑06‑2024 12:20:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie