Procedura rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia zwykłego


Procedura rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia zwykłego

Wpis informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Radomszczańskiego jest możliwy dopiero po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia.

Likwidacja stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności oraz  zadysponowaniu jego mieniem.

Stowarzyszenie składa zawiadomienie do Starosty  Radomszczańskiego o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz wyborze likwidatora, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Po przeprowadzonej procedurze likwidacji (poniżej opisane etapy ) likwidator stowarzyszenia  składa wniosek o wykreślenie z ewidencji. Organ nadzorujący dokonuje wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
Jeżeli wniosek zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

I. Krok pierwszy
Jeśli członkowie stowarzyszenia zwykłego chcą, aby zakończyło ono swoją działalność i byt prawny powinni w pierwszej kolejności na Zebraniu Członków:

 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zgodnie z zapisami regulaminu i wyznaczeniu likwidatora, (wzór uchwały do pobrania na dole strony);
 2. sporządzić protokół z zebrania (wzór protokołu do pobrania na dole strony);
 3. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia na zebraniu (wzór listy do pobrania na dole strony);

Uchwała powinna:

 • określać datę rozwiązania stowarzyszenia, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
 • określać cel na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego stowarzyszenia. 
 • wskazać likwidatora, 

II. Krok drugi:
Następnie likwidator: 

 1. sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji;
 2. pisemnie zawiadamia Starostę  Radomszczańskiego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia (wzór zawiadomienia do pobrania poniżej) oraz dołącza protokół z Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego i listą obecności;
 3. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami 3 szt. ogłoszenia o likwidacji do Starostwa Powiatowego w Radomsku, które zostaną wywieszone na tablicach urzędu  na 3 tygodnie (wzór ogłoszenia do pobrania poniżej);
 4. ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, imię i nazwisko likwidatora, adres zamieszkania oraz datę do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.


III. Krok trzeci:
W dalszej kolejności likwidator:

 1. ustala listę wierzycieli i dłużników,
 2. przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,
 3. zamyka rachunek bankowy, w banku w którym stowarzyszenie go posiadało,
 4. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji,
 5. sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia zwykłego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),
 6. dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji w tym zawiadamia właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny,  
 7. sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji.


IV. Krok czwarty
Likwidator składa wniosek do Starosty Radomszczańskiego o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji wraz z:

 • sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji,
 • sprawozdaniem likwidatora z podjętych działań.

Zarówno sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający jak i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych winny być zatwierdzone przez zebranie członków.

 

Tryb odwoławczy:
W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu o wykreśleniu z ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, stowarzyszenie zwykłe może wnieść skargę na bezczynność do sądu administracyjnego.

 

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

 

Opłaty:
Brak.


Zamieszczone poniżej wzory dokumentów nie stanowią urzędowych formularzy a jedynie przygotowane dla Państwa edytowalne szablony do wykorzystania.

Wzory dokumentów

07‑10‑2022 11:35:02
Dokumenty:
Plik doc Wzór zawiadomienia o rozwiązaniu.doc
04‑11‑2022 10:03:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór ogłoszenia.doc
04‑11‑2022 10:03:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór protokołu.doc
04‑11‑2022 10:03:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór uchwały.doc
04‑11‑2022 10:03:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Lista obecności członków.doc
04‑11‑2022 10:03:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Wzór wniosku o wykreslenie.doc
04‑11‑2022 10:03:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
29KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Edyta Woldan-Cebula , w dniu:  07‑10‑2022 11:31:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Edyta Woldan
email: organizacyjny2@radomszczanski.pl
, w dniu:  07‑10‑2022 11:31:14
Data ostatniej aktualizacji:
04‑11‑2022 10:03:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive