Skargi i wnioski


INFORMACJA

o dniach i godzinach przyjęć w sprawie skarg i wniosków oraz o wskazaniu komórki organizacyjnej
wyznaczonej do przyjmowania skarg i wniosków

 

• Komórką organizacyjną wyznaczoną do przyjmowania skarg i wniosków jest:

Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Klienta znajdujące się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko, tel. 44/6834509.

• Starosta i Wicestarosta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek, w godzinach 13.00 – 16.30. Jeżeli czwartek jest dniem wolnym od pracy, mieszkańcy są przyjmowani w następnym dniu roboczym. Istnieje możliwość zapisu telefonicznego pod numerem: 44/6828409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@radomszczanski.pl

• Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko lub osobiście; za pomocą faksu 44/6834335; poczty elektronicznej e-mali: starostwo@radomszczanski.pl lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /sradomsko/SkrytkaESP; a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.  W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię,  nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

• Przy Radzie Powiatu  Radomszczańskiego działa Komisja skarg, wniosków i petycji. Zadaniem Komisji jest analizowanie i opiniowanie skierowanych do Rady Powiatu Radomszczańskiego skarg na działalność Starosty, Zarządu Powiatu i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, wniosków i petycji składanych przez obywateli. Obsługą Rady Powiatu zajmuje się Biuro Rady Powiatu, tel. 44/6851332

• Zasady składania i rozpatrywania skarg i wniosków określają:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

- Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

-Statut Powiatu Radomszczańskiego.

-Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Radomsku.

• Na mocy art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

• Od postępowań w sprawie skarg i wniosków nie są pobierane żadne opłaty.

• Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
263KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Kamila Kowalska , w dniu:  19‑01‑2022 13:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dariusz Staszczyk
email: admin@radomszczanski.pl tel.:44 6858999 fax: 44 6834335
, w dniu:  19‑01‑2022 13:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2022 13:24:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive